Czym jest susza?

W hydrologii zjawisko suszy zostało podzielone na trzy etapy: suszę atmosferyczną, suszę glebową(rolnicza) i suszą hydrologiczną. Można również wyróżnić susze społeczno-ekonomiczną, w której spada popyt na niektóre towary i usługi ze względu na niedobór wody spowodowany sytuacją hydro i meteorologiczną.

Susza sama w sobie jest zjawiskiem naturalnym, które jest spowodowane długim okresem bez opadów atmosferycznych. Zjawisko te jest złożone i wielowymiarowe. Jej negatywne skutki mogą przyczyniać się do wystąpienia wielu komplikacji w każdej strefie życiowej danej społeczności. Zabezpieczenie przed suszą leży w interesie zarówno władz państwowych, jak i obywateli.

Susza atmosferyczna jest konsekwencją długiego okresu, w którym nie występowały opady lub występujących wysokich temperatur i niskich opadów. Wysoka temperatura powoduje parowanie wody, co przekłada się na obniżenie poziomu wód.

Susza glebowa (rolnicza) to następstwo suszy atmosferycznej. Długotrwały brak opadów i wysokich temperatur prowadzi do spadku zawartości wody w glebie. Susza ta stanowi poważne zagrożenie dla rolników i ich upraw. Niedostateczna ilość wody w glebie prowadzi do ogromnych strat w rolnictwie.

Susza hydrologiczna to okres, który następujące po suszy atmosferycznej i glebowej. Charakteryzuje się tym, że przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich. W przypadku przedłużającej się suszy zaobserwowano zmniejszenie zasobów wód powierzchniowych oraz obniżenie poziomu wód podziemnych. Susza hydrologiczna jest również ostatnim etapem suszy.

Susza to ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Jej skutki wiążą się  długotrwałymi konsekwencjami dla społeczeństwa oraz gospodarki. Niszczejące uprawy przyczyniają się do zmniejszenia ilości płodów rolnych, co przekłada się na ceny żywności.

Rozwiązaniem problemu suszy w Polsce jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody poprzez jej retencjonowanie na każdym etapie. Wodę trzeba gromadzić począwszy od gospodarstw domowych, poprzez retencję glebową, retencję w dorzeczach aż po retencję korytową w rzekach i magazynowanie wody w zbiornikach retencyjnych tych mniejszych i. Równolegle należy dbać o jak najwyższą jakość gromadzonej wody, by wysiłek na jej pozyskanie i zebranie nie został zniweczony poprzez skażenie. Jedynie w ten sposób będziemy mogli przyczyniać się do coraz skuteczniejszego zwalczania skutków suszy.