Czym są i po co się tworzy plany gospodarowania wodami, na przykładzie dorzecza Wisły.

(Materiał na podstawie danych z projektu pt.: „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”)

Plan gospodarowania wodami to dokument wypełniający wiele zobowiązań Polski, wynikających z postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz ustawy Prawo wodne. Zgodnie z RDW każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu środków (działań), dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, uwzględniając wyniki różnych analiz, w tym wpływu działalności człowieka na środowisko i analizę ekonomiczną korzystania z wód. Taki dokument jest tworzony w celu wsparcia wysiłków na rzecz osiągania celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych.

Plan jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami w danym dorzeczu. Stanowi on podstawę do podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych na obszarze dorzecza i zasady gospodarowania nimi. Służy także koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. 

Taki dokument dla obszaru dorzecza Wisły poza wskazaniem kierunków działania w okresie kolejnych 6 lat, ma również za zadanie przedstawienie danych i informacji stanowiących podsumowanie aktualnego na koniec III cyklu planistycznego stopnia osiągnięcia celów środowiskowych tzw. jednolitych części wód, ekosystemów od wód zależnych oraz obszarów chronionych. W dokumencie tym znajduje się również podsumowanie prac i działań podjętych w ostatnim cyklu planistycznym wraz z określeniem warunków wyjściowych dla nowego, aktualnego cyklu planistycznego.

Priorytetem aktualizacji PGW dla obszaru dorzecza Wisły jest stworzenie w ekosystemach wodnych i od wód zależnych warunków, sprzyjających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla obszarów chronionych. Efekt procesu osiągania celów środowiskowych nie został dotychczas w pełni uzyskany. Dlatego aktualizacja PGW szczegółowo analizuje przyczyny tego stanu i pomaga w tworzeniu zestawu działań naprawczych dających realną szansę na osiągnięcie celów środowiskowych do roku 2027

Przygotowany projekt planu gospodarowania wodami jest podawany do publicznej wiadomości a cały proces konsultacji społecznych ma na celu włączenie wszystkich zainteresowanych stron w proces opracowania aktualizacji PGW, tak aby stanowił on podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasad gospodarowania nimi w przyszłości.

Dlatego „Nie przelewaj”, wyraź swoją opinie, włącz się w aktualizację Planów gospodarowania wodami https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow