Dbałość o wodę w środowisku przyrodniczym to element szerszej strategii cz. 3

Zidentyfikowano również szereg rodzajów przedsięwzięć, które mogą samodzielnie lub w powiazaniu z innymi czynnikami wpływać na ilość i jakość wody w środowisku i są to przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną mające istotny wpływ na kondycję obszarów szczególnie cennych przyrodniczo:

·         zapory i stopnie wodne,

·         mała retencja,

·         regulacja rzek i potoków,

·         wały i poldery przeciwpowodziowe,

·         oczyszczanie i utrzymanie koryt rzecznych,

·         oczyszczalnie ścieków,

·         stawy rybne,

·         pobór wód do celów konsumpcyjnych i gospodarczych,

·         działania renaturyzacji i rewitalizacji ekosystemów wodno-błotnych.

Przyjęto, że nowa strategia poprawy jakości wody w środowisku dokona ważnej pozytywnej zmiany w ilości gromadzonej wody i jej jakości. Odbędzie się to poprzez wykorzystanie szans, na które człowiek ma wpływ poprzez mądre projektowanie hydrotechniczne jak też odpowiedni monitoring zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych i od wód zależnych.

·         Zwiększenia ilości wody dobrej jakości w środowisku, a także dostępnej dla człowieka.

·         Opracowania nowych technik kompleksowego monitoringu jakości wód w środowisku pozwalające na redukcję zanieczyszczeń odpływających do Bałtyku.

·         Wprowadzi nowe i szybkie techniki identyfikacji pojawienia się nowych typów zanieczyszczeń (stresorów) w środowisku wodnym.

·         Skróci czas pozyskiwania informacji o ilości zasobów wodnych oraz stanie środowiska wodnego - zarówno o elementach abiotycznych, jak i biotycznych.

·         Wdroży nowe rozwiązania produktowe pozwalające na lepsze podczyszczanie wód bogatych w biogeny.