Drugi priorytet „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Drugim priorytetem jest tworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Pośród zadań i projektów, które będą wspierane do 2030 roku znajdą się:

1)       renaturyzacja ekosystemów mokradłowych;

2)       renaturyzacja rzek;

3)       realizacja i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikro retencji na terenach leśnych;

4)       zalesianie, zadrzewianie oraz przebudowa drzewostanów;

5)       realizacja i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikro retencji na terenach rolniczych;

6)       promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową;

7)       realizacja i odtwarzanie stawów hodowlanych;

8)       realizacja nowych oraz przebudowa istniejących systemów melioracyjnych w celu zapewnienia funkcji nawadniająco-odwadniających;

9)       tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych;

10)   realizacja obiektów retencjonujących wodę (Realizacja działań zawartych m.in. w Wykazie inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizowanych lub planowanych do realizacji, służących poprawie retencji wód,

11)   realizacja innych działań służących poprawie retencji wód przewidzianych w planach inwestycyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj.:

·         PZRP – Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,

·         aPGW – aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy,

·         aPWŚK - aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju,

·         PPSS - Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy, planach utrzymania wód

12)   przekształcanie wybranych suchych zbiorników przeciwpowodziowych w zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne;

13)   rekultywacja wyrobisk pogórniczych w celu wykorzystania jako zbiorniki retencyjne;

14)   realizacja MPA - Miejskich Planów Adaptacji oraz innych działań mających na celu zwiększenie retencji w miastach (m.in. błękitno-zielona infrastruktura, retencja wód opadowych i zwiększanie udziału powierzchni biologicznie czynnej).