Kluczowe cele strategicznego gospodarowania wodą

Przy czym nawet najbogatsze społeczeństwa mają swoje ograniczenia, organizacyjne, przestrzenne w tym związane z zasobami naturalnymi, ale też finansowe. Dlatego realizując plany strategiczne gospodarowania wodą muszą one dokonywać wyboru tego co chcą zrealizować w pierwszej kolejności, gdzie i kto będzie beneficjentem takich działań. Takie podejście pozwala lepiej organizować pracę i szybciej osiągać zamierzone cele w gospodarowaniu wodą.


Również w Polsce przez ostatnie lata trwały prace przygotowujące rozwój systemów gospodarowania wodą. Zmieniono gruntownie przepisu ustawy prawo wodne dostosowując je do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Zmieniono wiele innych ustaw i rozporządzeń. Powołano do życia podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zharmonizowało działanie regionalnych instytucji i jednostek dotychczas zajmujących się gospodarowaniem wodą. Wreszcie opracowano podwaliny do strategicznego a zarazem projektowego myślenia w zarzadzaniu gospodarką wodną. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla potrzeb prowadzonych przez siebie działań wytypował
3 główne obszary gospodarki wodnej, za które uznano:

1.       Woda w środowisku – bioróżnorodność i bioproduktywność,

2.       Woda w mieście,

3.       Żegluga śródlądowa.

Każdy z powyższych obszarów strategicznych tworzy fragment spójnej całości zarzadzania strategicznego zasobami wody w Polsce, służy rożnym interesariuszom i będzie analizowany w kolejnych odcinkach.