Masz prawo głosu w sprawach racjonalnego gospodarowania wodą!

Pomimo wielu wysiłków podejmowanych przez instytucje publiczne i organizacje społeczne społeczeństwo wciąż nie do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji niedoboru wody pitnej, jak też nie bardzo wie, że może brać czynny udział w kształtowaniu dokumentów mających wpływ na racjonalnego gospodarowanie tym cennym surowcem.

W Polsce gospodarowaniem wodą zajmuje się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Ta instytucja działa w oparciu o szereg przepisów prawa. Ponadto realizuje ważne cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe wynikające z cyklicznie opracowywanych i aktualizowanych dokumentów programowych. Na mocy Działu VII ustawy Prawo Wodne mówiącym o zarządzaniu wodami; w rozdziale pierwszym, art. 315 zapisano, że cyt.: „Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;

2) plany zarządzania ryzykiem powodziowym;

3) plan przeciwdziałania skutkom suszy;

4) plany utrzymania wód;

5) wstępną ocenę ryzyka powodziowego;

6) mapy zagrożenia powodziowego;

7) mapy ryzyka powodziowego;

8) wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich;

9) zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich;

10) zestaw celów środowiskowych dla wód morskich;

11) program monitoringu wód morskich;

12) program ochrony wód morskich”. 

Wszystkie z powyższych dokumentów są udostępniane publicznie i zgodnie z wymogami innych przepisów podlegają konsultacjom społecznym, podczas których każdy obywatel może sam lub w ramach działań prowadzonych w organizacjach pozarządowych zgłaszać ważne postulaty.

Jednym z celów ogólnopolskiej kampania edukacyjno - informacyjnej „Nie przelewaj” jest podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej związanej z szeroko pojętą tematyką wodną, zaś mieszkańcy Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania pośrednio lub bezpośrednio stosują się do wytycznych i zagadnień opisanych w takich dokumentach planistycznych. Jednym z najbardziej uniwersalnych zbiorów dokumentów są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Te dokumenty swoim znaczeniem obejmują nas wszystkich, bo dotyczą absolutnie każdego skrawka Polski. Obejmują dorzecza rzek: Wisły i Odry, Banówki, Dniestru, Dunaju, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej, Jarft i Ücker i zlewni trzech mórz: Morza Bałtyckiego (99,7 % powierzchni kraju), Morza Północnego (0,1 % powierzchni kraju) oraz Morza Czarnego (0,2 % powierzchni kraju).

 

Poniża tabela przedstawia, jak duża liczba ludności zamieszkuje dane dorzecze.

L.p.

Nazwa obszaru dorzecza

Powierzchnia [km2]

Ludność [tys.]

1

obszar dorzecza Dniestru

233

15,7

2

obszar dorzecza Dunaju

385

31,7

3

obszar dorzecza Jarft

212

5,4

4

obszar dorzecza Łaby

238

18,8

5

obszar dorzecza Niemna

2 515

122,5

6

obszar dorzecza Odry

118 010

14 450,0

7

obszar dorzecza Pregoły

7 522

517,3

8

obszar dorzecza Świeżej

161

1,7

9

obszar dorzecza Ücker

15

1,5

10

obszar dorzecza Wisły

183 171

24 500,0

Źródło: Materiały Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz „Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce” (źródło: KZGW, Kraków, 2009)

Warto wziąć udział w konsultacjach społecznych Planów gospodarowania wodami.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow