Trzeci priorytet „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Świadomość ekologiczna społeczeństwa jest podstawowym czynnikiem powodzenia wszelkich inwestycji, projektów i innych działań mających służyć społeczeństwu i to społeczeństwo angażować
w planowane działania.  

Dlatego trzecim priorytetem PPNW jest wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Każdy z nas oraz organizacje pozarządowe, w których działamy mogą a nawet powinny włączyć się w działania wpisujące się w trzeci priorytet. Będą to działania informacyjne, edukacyjne i konsultacyjne skierowane do trzech grup docelowych:

1.       organizacji pozarządowych,

2.       administracji samorządowej,

3.       ogółu społeczeństwa.

Wszystkie te grupy będą informowane i aktywizowane poprzez:

·         organizację konferencji, warsztatów i szkoleń na różnych szczeblach, w tym szkoleń specjalistycznych z procesu inwestycyjnego w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz dotyczących uwzględnienia retencji wodnej, w tym retencji wód opadowych, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

·         przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w zakresie zwiększania retencji w gminie oraz uruchomienie portalu internetowego z praktycznymi informacjami dla gmin dotyczącymi m.in. możliwych źródeł finansowania działań z zakresu retencji, procesu inwestycyjnego czy rozwiązań gotowych do zastosowania;

·         promocję tworzenia retencji wodnej przy okazji lokalnych wydarzeń;

·         opracowanie publikacji zawierającej dobre praktyki oraz uruchomienie portalu internetowego w zakresie racjonalnego zarządzania wodą w gospodarstwie domowym, zawierającego informacje i materiały (m.in. publikację i spot) oraz praktyczne wskazówki i narzędzia (m.in. kalkulator do oszczędzania wody);

·         opracowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w zakresie racjonalnego zarządzania wodą w gospodarstwie rolnym;

·         przygotowanie i emisja spotu na temat retencji wody;

·         powołanie zespołu doradztwa retencyjnego (wspieranie inicjatyw inwestycyjnych obywateli, doradztwo w procesie administracyjnym, wskazywanie źródeł finansowania, analogicznego do doradztwa rolniczego).

 

W realizację powyższych działań, na różnym poziomie i w różnym stopniu, mogą być zaangażowane m.in.: organy administracji rządowej (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) organy administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa) inne podmioty państwowe (np. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), spółki wodne, rolnicy czy też organizacje

pozarządowe takie jak Twoja!

Wszystkie trzy omówione priorytety:

1) wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej,

2) stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych,

3) wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody,

pomagają zrealizować cele zrównoważonego rozwoju w racjonalnym gospodarowaniu wodą i wpisują się takie gospodarowanie wodą, by jej zbędnie „nie przelewać”.

To szansa dla przyrody. To szansa dla Ciebie!