Wpływ działalności człowieka na terenie Polski na stan i jakość wód w dorzeczach

W każdym cyklu planistycznym (obecnie obejmuje on przedział lat 2022-2027) identyfikuje się presje dla poszczególnych jednolitych części wód. Następnie ustala się, które z nich są znaczące. Jest to podstawa dla zaplanowania działań, które umożliwią osiągnięcie celów środowiskowych, czyli dobrego stanu wód.

Ostateczna ocena wskazała, że zanieczyszczenia przedostające się do wód i organizmów w nich żyjących, pochodzą z wielu różnych źródeł. Przede wszystkim są spowodowane odprowadzaniem ścieków do wód i ziemi, a także pochodzą z powietrza atmosferycznego.

Stwierdzono, że większość jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (94% na obszarze dorzecza Wisły,  95% na obszarze dorzecza Odry, 100% na obszarze dorzecza Dniestru, 60% na obszarze dorzecza Dunaju, 100% na obszarze dorzecza Banówki, 62,5% na obszarze dorzecza Łaby, 96% na obszarze dorzecza Niemna, 94% na obszarze dorzecza Pregoły oraz 100% na obszarze dorzecza Świeżej) podlega tak silnym zmianom spowodowanym działalnością człowieka, że są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Wynika to z zanikania występowania gatunków roślin i zwierząt w strukturze doliny rzecznej (górny, środkowy czy dolny odcinek biegu rzeki), co jest spowodowane:

prostowaniem koryt rzecznych,

budowlami piętrzącymi, hydrotechnicznymi (zapory wodne, zastawki czy jazy),

obiektami mostowymi,

budowlami regulacyjnymi (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne),

wałami przeciwpowodziowymi,

obiektami gospodarki wodnej,

górnictwem.

Kolejnym istotnym powodem zmian dotyczących ilości organizmów żywych w wodach, są zanieczyszczenia wywołane przez:

nawożenie oraz zanieczyszczenia przenoszone z powietrza atmosferycznego,

wody opadowe odprowadzane z terenów miejskich,

źródła przemysłowe oraz miejskie.

Ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego zagrożona jest również znaczna ilość jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych:

61% na obszarze dorzecza Wisły,

71% na obszarze dorzecza Odry,

50% na obszarze dorzecza Niemna,

48% na obszarze dorzecza Pregoły,

100% na obszarze dorzecza Świeżej.

W większości z nich jest to spowodowane złym stanem organizmów wodnych i zanieczyszczeniami:

spływającymi z terenów rolniczych, są to duże ilości azotu i fosforu pochodzące z gruntów ornych,

pastwisk i obszarów intensywnej hodowli zwierząt, a także z rozproszonej zabudowy wiejskiej oraz

rekreacyjnej położonej często w bezpośrednim sąsiedztwie jezior,

z powietrza atmosferycznego,

ze spływu z terenów leśnych.

Spośród jednolitych części wód podziemnych, na obszarze dorzecza Wisły i Odry, wskazano odpowiednio: 21% i 32% z nich jako zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego w cyklu planistycznym 2022-2027. Za przyczynę tego zjawiska uznaje się albo presję chemiczną albo ilościową, albo obie z nich. Presje chemiczne są  wywoływane przez:

składowiska komunalne, przemysłowe i inne,

zrzut ścieków komunalnych oraz przemysłowych do wód i do ziemi,

zanieczyszczenia z obszarów intensywnego użytkowania rolniczego, nawożenia i hodowli,

wpływ aglomeracji miejsko-przemysłowych,

sieci drogowe.

Presje ilościowe na wody podziemne są spowodowane przede wszystkim przez:

odwodnienia górnicze (kopalnie i odkrywki),

melioracje,

wpływ aglomeracji miejsko-przemysłowych.

Zmniejszenie ilości wód podziemnych powoduje obniżenie zwierciadła tych wód, często na wielu poziomach wodonośnych. Może to wywołać szkody w ekosystemach chronionych, zależnych od wód podziemnych, m.in. zalewanie zaciąganymi z głębszych warstw wodami słonymi i innymi wodami powodującymi zanieczyszczenie, a także utrudnienia w eksploatacji ujęć wód podziemnych, stanowiących źródła zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Spośród jednolitych części wód podziemnych, na obszarze dorzecza Dunaju wskazano 50% z nich jako zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego w cyklu planistycznym 2022-2027. Przyczyną zagrożenia dla jcwpd na obszarze dorzecza Dunaju jest presja chemiczna.

Pocieszające jest to, że na obszarach dorzeczy: Dniestru, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej, osiągnięcie celu środowiskowego dla wód podziemnych określono jako niezagrożone.