Zbiornik retencyjny czym jest? I jakie jest jego znaczenie?

Zbiornik retencyjny to nic innego jak sztuczny zbiornik, którego zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i wykorzystania w okresach niedomiaru. Obiekty takie mogą również zabezpieczać obszary przybrzeżne przed powodziami lub produkować prąd.

Ze względu na zastosowanie obiekty takie możemy podzielić na kilka typów:

  1. Zbiornik retencyjny, to właśnie w nim gromadzone są wody opadowe bez ich rozsączania do gruntu. Obiekt taki posiada stosunkowo szczelne dno i ściany, a całkowita objętość wody takiego zbiornika wzrasta wraz z podnoszeniem klap jazu.

  2. Zbiornik retencyjno-infiltracyjny, to typ obiektu, w którym opady są gromadzone i stopniowo oddawane do gruntu. Zbiornik taki posiada dno i ściany, które umożliwiają infiltrację wody.

  3. Zbiornik infiltracyjno-odparowujący podobnie jak wspomniany wyżej zbiornik stopniowo rozsącza zebraną wodę do gruntu z tą jednak różnicą, że woda jest w nim przetrzymywana. Obiekty tego typu są tak zaprojektowane, aby ich cała objętość zatrzymywała całą spływającą wodę np.

  4. Zbiornik retencyjno-filtracyjny, w takim obiekcie woda jest zbierana, a następnie wolno oddawana do gleby poprzez warstwę filtracyjną.

  5. Zbiornik odparowujący ma za zadanie gromadzić wodę z opadów oraz roztopów a następnie sprzyjać odparowaniu takiej wody. Takie zbiorniki znajdują się np. w pobliżu węzłów drogowych. Konstrukcje tego typu są bardzo szczelne, przez co woda nie wsiąka w grunt i nie dochodzi do skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów. Woda przed dostaniem się do takiego zbiornika dodatkowo przepływa przez odpowiednie separatory.W Polsce za gospodarkę wodną odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Sprawuje ono pieczę nad rzekami, potokami, strumieniami o długości około 100 tys. kilometrów. Ponadto nad 8638 km wałów przeciwpowodziowych i około 100 zbiornikami retencyjnymi magazynującymi wodę. W Polsce znajdują się łącznie 32 792 budowle piętrzące wodę o różnej wysokości; od małych zastawek na rowach melioracyjnych poprzez małe zbiorniki retencyjne piętrzące wodę o 1-2,5 m aż po największe zbiorniki zaporowe, jak: Solina, Goczałkowice, Zalew Zegrzyński czy Włocławek.

W Polsce na jednego mieszkańca przypada kilka razy mniej wody niż na przeciętnego Europejczyka. Obecnie Polska magazynuje tylko 6,5 % wody. Należymy do grupy najuboższych krajów w zasoby wodne w całej Europie. Zgodnie ze statystyką ONZ na jednego mieszkańca Polski przypada tylko około 1600 m3 wody, co czyni nas krajem zagrożonym tzw. stresem wodnym. (poniżej 1700 m3/osobę). Średnio w Europie mieszkańcy dysponują około 10.000 m3 wody/osobę. Dlatego Wody Polskie cały czas budują i modernizują istniejące obiekty. Plan rządowy zakłada dwukrotne zwiększenie magazynowania wody do 2027 r. jednak, w porównaniu ze średnią europejską jest to wciąż 3 -krotnie za mało.