Światowy Dzień Wody 2022

W dniu 22 marca przypada kolejna rocznica Światowego Dnia Wody. Jednakże inicjatywa ma prawie 30 lat. Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w postaci rezolucji z 22 grudnia 1992 r. Miało to miejsce podczas konferencji „Szczyt Ziemi 1992” (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Natomiast Agenda 21 to dokument programowy, również ustanowiony w 1992 roku, ale na II Konferencji w Rio de Janeiro "Środowisko i Rozwój" również z inicjatywy ONZ, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne.

Innymi słowy Światowy Dzień Wody do zaplanowane, przyjęte w sposób programowy działania społeczności międzynarodowej – członków ONZ, którego ideą jest uświadomienie państwom i ich obywatelom wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Bezpośrednim powodem ustanowienia święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi
z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Polska jest na jednym z ostatnich w Europie pod względem zasobów wody na jednego mieszkańca, również jakość tych wód nie jest zadowalająca[1] . Dlatego pod względem dostępności do wody słodkiej jesteśmy porównywani z Egiptem. Dodatkowo trudną sytuację pogorszyły ostatnie lata charakteryzujące się zmniejszoną ilością opadów. Brak wody powoduje potrzebę jej retencjonowania i racjonalnego nią gospodarowania, w tym oszczędzania. „Nie przelewaj” oznacza tyle, co oszczędzaj.

Poza systemem rzek, jezior i innych rodzajów wód powierzchniowych zasilanych zmniejszającymi się opadami atmosferycznymi, z powodu których jesteśmy porównywani z Egiptem, w Polsce posiadamy stosunkowo duże zasoby wody podziemnej o bardzo dobrej jakości. W ostatnich dziesięcioleciach, głównie z powodu zmniejszania się dostępnych źródeł wody słodkiej lub obniżania jej jakości, coraz intensywniej korzystamy z wód głębinowych.

W Polsce wydzielone są 163 zbiorniki wód podziemnych obejmujące obszar aż 174 284 km2 (55,7% powierzchni kraju), w tym:

·         140 główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP udokumentowane)

·         20 lokalnych zbiorników wód podziemnych (LZWP udokumentowane)

·         3 zbiorniki nieudokumentowane[2].

Taka sytuacja nie powinna usypiać naszej czujności i bieżącej dbałości o jakość wody powierzchniowej, bo ona poprzez infiltrację siłą rzeczy jest źródłem przyszłych wód podziemnych. Zasoby wody podziemnej chociaż odnawialne również mogą ulegać lokalnemu wyczerpaniu, gdy przekroczymy lokalnie dostępne zasoby dyspozycyjne wód podziemnych – bilans między poborem a dopływem. Według stanu wiedzy na dzień 31 grudnia 2021 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) określił, że w Polsce około 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi z ujęć wód podziemnych. Wielkość ustalonych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wynosi w Polsce blisko 34 mln m3/24h. Należy mieć na uwadze kolejny fakt, iż na ilość tej dostępnej wody wpływ ma i w coraz większym stopniu będzie miała jakość wody. Im gorsza, w tym większym stopniu zasób będzie się zmniejszał jako nienadający się do spożycia. Skoro tak, szczególną uwagę w Światowym Dniu Wody powinniśmy poświęcić ilości jakości wód podziemnych.

Dlatego pamiętajmy, by dostarczoną wodę po pierwsze oszczędzać a jednocześnie chronić wody powierzchniowe i podziemne poprzez przestrzeganie zakazów:

·         wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych,

·         wprowadzania wszelkich ścieków bezpośrednio do wód podziemnych,

·         wprowadzania ścieków do ziemi zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 pkt. 3 ustawy Prawo wodne[3] ,

·         wprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych

Ponadto mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy i hodowcy powinni:

·         przestrzegać ograniczeń w rolniczym wykorzystywaniu ścieków, zgodnie z art. 84 ust.4 Prawa wodnego[4],

·         wdrażać programy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z działalności rolnej,

·         uczestniczyć w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.