Czym są jednolite części wód i jakim celom służy to określanie?

Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Wody, z wyjątkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych, są wodami śródlądowymi. Natomiast śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na:

1) płynące, do których zalicza się wody:

a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek

b) znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,

c) znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;

2) stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi.

W tym miejscu ponownie dochodzimy do ważnego pojęcia, jakim jest określenie jednolita część wody. Właśnie dla potrzeb racjonalnego gospodarowania wodami wody dzieli się na:

1) jednolite części wód powierzchniowych (w tym przejściowe, przybrzeżne oraz sztuczne i silnie zmienione), którymi są: jezioro lub inny naturalny lub sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części. Ponadto wody morskie, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.

2) jednolite części wód podziemnych; które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiającej pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

 

Mając odpowiednio zdefiniowane rodzaje wód można ustalić, w którym miejscu się znajdują, ile tej wody jest i jaką ona ma jakość, co jej zagraża i co zrobić, aby tego zagrożenia unikać. To znaczy, że już można przystąpić do gospodarowania wodą tj. wykorzystywania zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych w sposób zrównoważony, zapewniający stały do nich dostęp oraz odpowiednią ich jakość.