Pierwszy priorytet „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Pierwszym priorytetem jest realizację działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej.

Poniżej przedstawiono wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych tj. składniki tej zintegrowanej retencji orz spodziewane efekty Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody

 

Składniki Programu uwzględniają podział ze względu na skalę retencji

·         mikro retencję,

·         małą retencję,

·         dużą retencję.

oraz rodzaje retencji

·         naturalną,

·         sztuczną.

PPNW obejmie również retencję:

·         krajobrazową,

·         glebową, a także;

·         retencję wód podziemnych będących w strefie aktywnej ich wymiany z wodami powierzchniowymi.

 

Każdy z nas i każda organizacja ekologiczna, w której działamy może zaplanować swoje działania, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie najważniejszych efektów realizacji Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody. Co więcej takie działania będą mogły uzyskać różne formy wsparcia, gdyż są one elementem obowiązującego prawa i planów rządowych*:

·         wzrost objętości retencjonowanej wody;

·         wzrost pojemności obiektów małej retencji;

·         wzrost powierzchni siedlisk hydrogenicznych;

·         wzmocnienie ekosystemów powstałych lub utrzymanych w wyniku stosowania środków retencjonowania wód;

·         zwiększenie udziału przedsięwzięć z zakresu tworzenia retencji wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym;

·         zwiększenie społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i silnej potrzeby ich retencjonowania przez różne dostępne formy;

·         stworzenie możliwości sterowania odpływem i regulacji stosunków wodnych;

·         łagodzenie skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów leśnych;

·         poprawa klasy i stabilności warunków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;

·         przywrócenie lub poprawa warunków energetycznego wykorzystania wód;

·         poprawa warunków rolniczego wykorzystania wód;

·         zwiększenie możliwości zagospodarowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem potrzeb ekosystemów od nich zależnych;

·         wzrost znaczenia wód w zakresie ich społecznego, przyrodniczego i turystycznego wykorzystania;

·         zwiększenie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na wpływ zmian klimatu;

·         zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym związanego z powodziami błyskawicznymi na terenach zurbanizowanych;

·         wzrost jakości wód powierzchniowych przez wykorzystanie naturalnych właściwości samooczyszczania się wód;

·         poprawa walorów krajobrazowych obszarów związanych z wodami;

·         poprawa planowania i zarządzania w gospodarce wodnej, w tym koordynacji z innymi politykami oraz planami sektorowymi, mającymi wpływ na zasoby wodne i retencję.

 

* Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”.